Lizanne Swaager Schoonheidsspecialiste
Relax.. Beauty... Happyniz

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): Privacyverklaring

Liz Beautyniz, gevestigd aan Kempen 26 te Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: http://www.lizbeautyniz.nl / Kempen 26, 2036 EL Haarlem / Naam: Lizanne Swaager, Eigenaresse Liz Beautyniz.

Liz Beautyniz verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten e/o omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

·      Voor- en achternaam

·      Adres

·      Telefoonnummer

·      Geboortedatum

·      Emailadres

Onze website e/o dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@lizbeautyniz.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Liz Beautyniz verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

·      U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

·      Het toesturen en verwerken van facturen

·      Om goederen en diensten bij u af te leveren

·      Het bijhouden van de genoten behandelingen

Liz Beautyniz neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens bijvoorbeeld een medewerker van Liz Beautyniz) tussen zit. Liz Beautyniz gebruikt de volgende computerprogramma’s of systemen:  Word en Exel.

Liz Beautyniz bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens: max. 5 jaar. Reden personalia: i.v.m. evt. huidanalyse kaarten > e-mailadres en telefoonnummer: i.v.m. bevestigen afspraken e/o advies.

Liz Beautyniz verstrekt uitsluitend gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Liz Beautyniz gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Liz Beautyniz en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzake, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@lizbeautyniz.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Liz Beautyniz wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om uw klant in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Liz Beautyniz neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@lizbeautyniz.nl.

BELANGRIJK: Indien u een (herhaal)afspraak bevestigd gaat Liz Beautyniz ervan uit dat u deze privacyverklaring heeft gelezen en akkoord bent met het verwerken van de persoonsgegevens welke gebruikt gaan worden voor het klantenbestand van Liz Beautyniz.


Algemene Voorwaarden Liz Beautyniz

 1.     Algemeen

Onze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling, verkoop tussen Liz Beautyniz Schoonheidssalon en een cliënt waarop de schoonheidssalon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2.     Afspraken & annuleringen

Wanneer de cliënt de gemaakte afspraak niet kan nakomen dient de cliënt zo spoedig mogelijk, echter uiterlijk 24 voor aanvang van gemaakte afspraak dit door te geven aan de schoonheidssalon. Indien de cliënt de afspraak niet of niet tijdig annuleert, mag de schoonheidssalon hiervoor het volledige behandeltarief in rekening brengen. Wanneer cliënt te laat op de geplande afspraak verschijnt, zal de schoonheidssalon bij meer dan 5 minuten de afgesproken behandeling inkorten waarbij wel het volledige behandeltarief in rekening zal worden gebracht. Wanneer de cliënt 15 minuten of meer te laat op de geplande afspraak verschijnt, kan de schoonheidssalon de afspraak annuleren en hiervoor wel het volledige behandeltarief in rekening brengen.

Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

3.     Bereikbaarheid

Tijdens behandelingen wordt in de schoonheidssalon geen inkomende telefoongesprekken aangenomen. Indien de schoonheidssalon niet telefonisch bereikbaar is, kan de cliënt de schoonheidssalon benaderen via email, sms, WhatsApp of doormiddel van inspreken op de voicemail, spreek dan wel uw telefoonnummer in. Er wordt zodra het mogelijk is contact met u opgenomen. Per email, contactformulier via de website, sms of WhatsApp heeft de voorkeur.

De schoonheidssalon heeft geen wachtkamer. Er wordt daarom verwacht van de cliënt pas te verschijnen op de afgesproken tijd. Indien de cliënt eerder arriveert en de schoonheidsspecialiste nog bezig is met een behandeling, dient de cliënt te wachten tot aan het afgesproken tijdstip.

4.     Betaling

Alle prijzen van de behandeling staan vermeld op de website van de schoonheidssalon. Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW. Acties en aanbiedingen op de website, in advertenties of via andere kanalen, zijn geldig in de aangegeven periode of zolang de voorraad strekt. In de schoonheidssalon kan er alleen contant worden betaald.

Indien de cliënt een factuur wenst betreffende behandeling of bij aankoop van producten, dient de cliënt dit zelf aan te geven.

Cadeaubonnen zijn 1 jaar geldig na uitgifte datum. Cadeaubonnen zijn in te wisselen voor een behandeling in de salon. Restitutie is niet mogelijk. De cadeaubon is niet inwisselbaar tegen contanten of tegoeden.

5.     Persoonsgegevens & privacy

Bij bezoek aan de schoonheidssalon zal de persoonsgegevens van de cliënt worden genoteerd. Deze gegevens worden opgenomen in een geautomatiseerd systeem. De gegevens worden behandeld door de schoonheidssalon volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en zullen niet verkocht of verhuurd worden aan derden zonder schriftelijke toestemming van cliënt.

6.     Geheimhouding

Voor alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling is de schoonheidsspecialiste verplicht tot geheimhouding. Deze informatie geldt als vertrouwelijk en vervalt alleen indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijk informatie aan derden te verstrekken.

7.     Aansprakelijkheid

De schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding welke niet is doorgegeven aan de schoonheidsspecialiste. De schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

8.     Beschadiging & diefstal

Wanneer de cliënt schade aanbrengt aan meubilair, apparatuur of producten, dan heeft de schoonheidssalon het recht om een schadevergoeding te eisen van de cliënt. Bij diefstal wordt er ten alle tijden aangifte gedaan bij politie.

9.     Garantie

De schoonheidssalon geeft geen garantie op producten wanneer:

De cliënt andere producten dan door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten gebruikt heeft.

De cliënt de adviezen voor thuisgebruik niet heeft opgevolgd.

De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet heeft opgevolgd

De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Wanneer de cliënt een product om bepaalde redenen wilt retourneren, dan is dit alleen mogelijk wanneer het product niet is aangebroken of is gebruikt. Er wordt geen geld terug gegeven, de cliënt kan een ander product uitzoeken voor dezelfde waarde als het geretourneerde product.

10. Klachten

Wanneer de cliënt een klacht heeft over een behandeling of een product, dient de cliënt deze klacht zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen vijf dagen schriftelijk en aangetekend te melden aan de schoonheidssalon. De schoonheidssalon dient daarna binnen vijf werkdagen adequaat antwoord te geven. Er zal door de schoonheidssalon altijd naar een goede, reële oplossing gezocht worden, wanneer een klant gegrond is, zal de schoonheidsspecialiste de behandeling opnieuw uitvoeren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels door de cliënt schriftelijk kenbaar is gemaakt dat de behandeling zinloos is geworden.

11. Recht

Op elke overeenkomst tussen de schoonheidssalon en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatste gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand gekomen van de overeenkomst.

12. Nieuws

Bij mailing wordt uw mailadres opgenomen in onze mailingslist. Hierdoor wordt u op de hoogte gehouden van nieuwtjes, acties en aanbiedingen. Om ervoor te zorgen dat de nieuwsbrief als spam wordt gemarkeerd, is het van belang dat u ons mailadres info@lizbeautyniz.nl aan uw contacten toevoegt. Indien u geen nieuwsbrief wenst te ontvangen, kunt u dit schriftelijk indienen. Wordt tevens ook lid van de facebookpagina om ook op te hoogte gehouden te worden.